Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за ІІ -то полугодие на 2010 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1182

 

1. На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска админисграция Велико Търново за П-то полугодие на 20Юг. и неснетите от отчет решения.

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II - то полугодие на 2010 г. №№ 1000, 1001, 1002, 1004, 1005. 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020. 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027. 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033. 1034, 1035. 1036, 1037, 1038, 1039. 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054. 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064. 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072. 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086. 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123. 1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1138, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1160, 1161, 1165, 1166, 1169, и неснетите от отчет решения с №№ 653, 677, 796, 822. 840, 846, 847, 861, 915, 925, 943, 944, 948, 954, 956, 957, 958, 968, 971. 972. 973, 977, 979, 980, 985, 986, 996, 997, 998, 663, 711, 762. 763, 764, 770, 781, 792, 589, 444, 498, 1430, 227, 205, 75.

 

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 999. 1003, 1006, 1007, 1008, 1026, 1046, 1050, 1061, 1083, 1084. 1093, 1097, 1106, 1116, 1126, 1127, 1133, 1134, 1137, 1139, 1142, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153. 1154, 1155. 1156, 1157. 1158, 1159, 1162, 1163, 1164, 1167, 1168 и решения №№ 797, 798, 824, 848, 859, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 886, 887, 895. 896, 917, 919, 926. 945. 946, 947, 963, 974, 989, 990, 664. 675, 706, 724, 740, 752. 761, 777, 778, 467, 468, 486, 512, 582, 601, 615. 343, 410,72, 138, 159, 1345, 1286, 1106, 952, 541, 546

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/