Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2011 година и находящи с в гр.Велико Търново .

 

РЕШЕНИЕ № 1184

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, представляващи: Незастроен УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв. 329 - А по ПУП на гр.В.Търново; Незастроен УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв. 2 по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона; Незастроен УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв. 4 по ПУП на гр. В. Търново, Западна промишлена зона - собственост на Община В. Търново.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/