Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ на срочен депозит

 

РЕШЕНИЕ № 1186

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ ,чл.9 и чл.10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски Общински съвет

 

1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново, със средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“, срочен 12 / дванадесет/ месечен депозит в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/