Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на акционерите на «ВТО МУЛТИКОМ» АД, гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1187

 

На основание на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общо събрание на акционерите на "ВТО МУЛТИКОМ" АД гр.Велико Търново на 22.02.2011 г. от 11 ч. в гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" № 28 да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за".

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за".

По т.З от дневния ред - да се гласува „против".

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за".

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за".

По т.6 от дневния ред - да се гласува-след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/