Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Даване съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на Лабораторна информационна система за „Клинична лаборатория"

 

РЕШЕНИЕ № 1188

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център - Велико Търново" ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на Лабораторна информационна система за „Клинична лаборатория" - 1 бр. на стойност 18 600.00лв. с ДДС.

2. Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД - гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/