Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 042006, местност „Маринковата воденица”, землище на с. Къпиново, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „ селскостопански дейности” и план-схеми за водоснабдяване, електрификация за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 1189

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 042006 за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване, електрификация и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП.

За поземлен имот № 042006, местност „Маринковата воденица”, землище на с.Къпиново, община Велико Търново се определя предназначение за „селскостопански дейности”, при следните устройствени показатели:

височина на сградата – до 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ;

минимална озеленена площ – 20% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/