Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, начални цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Войнежа и представляващи: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв. 4; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда - бивше общежитие;Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 кв.м. ,заедно с построена в него сграда - бивше училище.

 

РЕШЕНИЕ № 119

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 , т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1346 /19.04.2007 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, находящи се в село Войнежа , Община Велико Търново както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. – 42 074 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ със ЗП 52 кв.м – 44 294 лева /без ДДС/;Урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м. заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/със ЗП 144 кв.м.- 52 451 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 588 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище/ с РЗП 1 004 кв.м. - 139 254 лева /без ДДС/.
  2. Определя стъпка на наддаване за посочените в т. 1 обекти, както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 – 4 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна / - 4 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4,заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 5 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 заедно с построена в него сграда /бивше училище/ - 13 500 лева.
  3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на Общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 - 15 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ - 16 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 18 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда / бивше училище/ - 42 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажбата на обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/