Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – Парцеларен план за линейна инфраструктура - трасе на кабелно ел захранване 20 кV на жилищни сгради в ПИ №№ 090009 и 090010 и БКТП в ПИ № 090018, местност „Урушка могила”, землище на с Къпиново.

 

РЕШЕНИЕ № 1191

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на кабелна линия 20 кV от съществуващ стълб на ЕП”Къпиново” до БКТП в ПИ № 090018, местност „Урушка могила”, землище на с. Къпиново, преминаващо през ПИ № 000306.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/