Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – Парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на оптична кабелна линия за обекти 0361 и 032, в землищата на с. Шемшево и гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1193

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на оптична кабелна линия за обекти 0361 и 032, преминаващо през имоти № № 255, 26, 305, 72, 127, 75 и 103 в землището на с. Шемшево и през имоти- пътища № № 504.4952, 505.9500, 505.9501, 505.270 и 505.9503 в землището /регулация/ на гр. Велико Търново.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/