Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 064065, местност „Лолака”, землище на с. Беляковец относно промяна предназначението на земята за „производствени и складови дейности” и план-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация, комуникационно-транспортна мрежа и план за паркоустройство и благоустройство към ПУП

 

РЕШЕНИЕ № 1194

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 064065, местност „Лолака”, землище на с.Беляковец и план-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация, комуникационно-транспортна мрежа и план за паркоустройство и благоустройство към ПУП и промяна предназначението на на част от ПИ № 120069 – полски път с площ от 520.66 кв.м., осигуряващ достъп до имота.

За поземлен имот № 064065, местност „Лолака”, землище на с.Беляковец, община Велико Търново се определя предназначение за „производствени и складови дейности”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5;

минимална озеленена площ – 20%;

начин на застрояване – свободно / е/;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/