Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 003068, местност „Край село”, землище на с. Шереметя относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди”, парцеларен план за трасета за външно кабелно ел захранване 20 кV и трафопост 20/0,4 кV и водопровод за питейни нужди за захранване на ПИ № 003068, и план-схеми за водоснабдяване и канализация към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 1195

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 003068, местност „Край село”, землище на с. Шереметя, парцеларен план за трасе за външно кабелно ел захранване 20 кV, преминаващо през имоти №№ 200.156, 200.150, 200.154, трафопост 20/0,4 кV и трасе на водопровод за питейни нужди за захранване на ПИ № 003068,преминаващо през имоти № № 200.150, 200.156, 065 и план-схеми за водоснабдяване и канализация към ПУП.

За поземлен имот № 003068, местност „Край село”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/