Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Подаване на заявление за предоставяне на находища на минерални води, разположени на територията на Общината, за управление от Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1196

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с § 133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, Великотърновски Общински съвет Общински съвет дава съгласие Кмета на Община Велико Търново да подаде заявление до Министерство на околната среда и водите, гр. София, за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находищата на минерална вода, разположени на територията на Общината, както следва:

Находище „Вонеща вода”, с. Вонеща вода, с изградени водовземни съоръжения КЕИ и сондаж № Л-51а;

Находище „Ресен”, с. Ресен, с изградени водовземни съоръжения сондаж № Р-1ХГ и сондаж № Р-3 ХГ.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/