Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за състава на Комисията по чл.14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

 

РЕШЕНИЕ № 12

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет,

 

Определя за членове на Комисията по чл.14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, общинските съветници:

  1. Желка Илиева Денева.
  2. Анета Кирилова Маноилова.
  3. Гани Монев Пантилеев.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/