Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на общинско жилище от фонда за настаняване под наем на Живко Иванов Живков.

 

РЕШЕНИЕ № 120

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

 

Дава съгласие Живко Иванов Живков да бъде включен под № 3 в списъка за 2008 г. на картотекираните за настаняване под наем в общински жилища.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/