Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на осигурителните права на общинския съветник Иван Велков Иванов поради пенсиониране

 

РЕШЕНИЕ № 1200

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 34 от ЗМСМА, чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО Великотърновски Общински съвет

Прекратява изплащането на трудовото възнаграждение на Иван Велков Иванов като общински съветник, считано от 17.12.2010 г. до 31.12.2010 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/