Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за намаляване на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново от 55 на 35 места, считано от 01.01.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1203

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

  1. Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново от 55 на 35 места , считано от 01.01.2011 г.
  2. Финансирането на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 35 /тридесет и пет/ лица да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.
  3. С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/ 23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново от 55 на 35 места, считано от 01.01.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/