Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на трима общински съветника за членове на Комисията по чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 1208

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет избира за членове на Комисията трима общински съветника, както следва:

 • Тодор Ангелов Тодоров
 • Иван Велков Иванов
 • Мирослав Трифонов Маринов
 •  

   

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/