Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 1209

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 2а, ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/