Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ОТЧЕТА ЗА 2010 ГОДИНА; ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2010 ГОДИНА; ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2010 ГОДИНА; ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2011 ГОДИНА, ПЛАН – СМЕТКИ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЗА 2011 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА .

 

РЕШЕНИЕ № 1210

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 2 и ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2010 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2010 година по Приложение 7.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

4. Приема отчета за Организирането и провеждането на Тринадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2009 – Приложение №3В.

5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 29, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2010г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2010г., съгласно Приложение 8, като икономиите от средствата за делегираните от държавата дейности се използват за финансиране на същите дейности през 2011 година.

 

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2011 ГОДИНА

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2011 година по приходната и разходната част в размер на 49 728 419 лева, в това число:

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 799 546 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 26 204 110 лева, капиталови разходи – 595 436 лева.

приходи и разходи за местни дейности в размер на 22 076 902 лева в т.ч.: текущи разходи – 20 891 602 лева, капиталови разходи – 1 185 300 лева.

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 851 971 лева в т.ч.: текущи разходи 751 971 лева и капиталови разходи – 100 000 лева / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/

7. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2011 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

капиталови разходи в размер на 564 560 лева;

погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;

Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 80 000 лв.;

Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2011 година – 250 000 лева.

8. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 година в размер на 60 042 342 лева по Приложение 17, както следва:

· 689 300 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 408 700 лева;

· 1 658 717 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

· 56 502 889 лева от други извънбюджетни средства;

· преходен остатък от целеви трансфер – 449 913лева за обект „Авариен ремонт на читалище "Просвета - 1904" - с. Пчелище;

· собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 741 523 лева;

9. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2011 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

10. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

11.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2011 г. е 2 000 000 лева;

11.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2011 година не може да надвишава 5 843 470 лева.

12. Годишния размер на плащанията по дълга за 2011 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2010 година на Община Велико Търново.

13. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година по приходите в размер на 15 402 674 лева и по разходите – 14 144 117 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §33 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 год.

14. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2011 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

за делегирани от държавата дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· медикаменти;

· храна;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

за местни дейности:

· плащания по обслужване на общинския дълг;

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· ремонт на общински пътища;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· храна;

· медикаменти;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

15. На основание чл. 35 , ал.2 от ПМС 334/29.12.2010 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №53-00-438/18.01.2011 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение № 9.

16. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 35 , ал.3 от ПМС 334/29.12.2010 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 350 лева.

17. На основание чл.29 от ПМС 334/29.12.2010 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;

при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски в полза на общинския бюджет, но не повече от 90 %.

17.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.29, ал.2 от ПМС 334/29.12.2010 година, / Приложение № 11 /.

17.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 11А/

17.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 17.1.

18. На основание чл. 32, ал.2 от ПМС 334/29.12.2010 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

19. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2011 година, утвърдени с настоящото решение;

20. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2011 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

21. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 13/.

22. На основание чл. 13, т. 3 от ПМС 334/29.12.2010 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

23. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

24. Възлага на кмета на общината:

24.1 Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

24.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

24.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

25. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2011 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. /, да:

25.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

25.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

25.3. След 30.06.2011 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция “Образование”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, от която се пренасочват;

25.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

25.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

25.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

26. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

27. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2011 година разполага със средства в размер на 100 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

28. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4 от ПМС №67/14.04.2010 г., в изпълнение на разпоредбите на РМС №715/01.12.2010 г., утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2011 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 226 000 лева по Приложение № 14, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за “Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование и наука”, а за т. 2 “Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

30. Приема Културен календар, съгласно Приложение №15.

31. За изготвянето на План сметката на приходите и разходите за 2011 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Решение №1173/20.01.2011 година, разходите за 2010 година са на база касов отчет и неразплатени към 31.12.2010 година, на основание на което се формира остатъка в началото на 2011 година.

32. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и при спразване на изискванията на Наредба №5 за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични Държавни ценни книжа дава съгласие временно свободните парични средства на Община Велико Търново да бъдат влагани в Държавни Ценни Книжа.

33. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2011 и Инвестиционната програма за 2011 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2011 г.

34. В срок до 31.05.2011 год. Общинска администрация да внесе списък за ремонта на тротоарите във Велико Търново.

 

Приложения

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/