Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

 

РЕШЕНИЕ № 1212

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Допълва чл. 41 от Правилника с нова алинея 3 със следния текст: „Постоянните комисии имат право да избират сами временно председател или секретар при отсъствие на титуляра.”

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/