Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2010 г. План за действие за 2011 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009-2012 г.)

 

РЕШЕНИЕ № 1213

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21 и 22 от Правилника за организация дейността на Националния съвет по наркотични вещества и чл. 2, т. 1 от Правилата за организация на дейността на ОБСНВ Велико Търново, Великотърновски Общински съвет приема:

1. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2010 г.

2.План за действие за 2011 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009-2012 г.)

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/