Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти ,находящи се в с.Русаля.

 

РЕШЕНИЕ № 1216

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл. 4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1185/ 20.01.2011 година на Великотърновски Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

1.Приема начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Русаля, както следва: за “УПИ І от кв. 30, целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда /пристройка/ със ЗП 34 кв.м.” – 43 570 лева /без ДДС/; за „Застроен УПИ І от кв.67, целият с площ 7 100 кв.м., заедно с построена в него едноетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 810 кв.м.” – 48 320 лева /без ДДС /

2. За посочените в т. 1 обекти да се проведат търгове с явно наддаване, със стъпка както следва: за „Застроен УПИ І от кв.30,заедно с построени в него сгради /бивше училище и пристройка/” - 4 350 лева; за „Застроен УПИ І от кв. 67, заедно с построена в него сграда /бивше училище/” - 4 800 лева

3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга - 28 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за „Застроен УПИ І от кв.30,заедно с построени в него сгради /бивше училище и пристройка /”- 13 000 лева,за „Застроен УПИ І от кв. 67, заедно с построена в него сграда /бивше училище/” - 14 400 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново,BIC код SOMB BGSF

6.Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/