Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на решение № 1186 / 20.01.2011г. относно влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ на срочен депозит.

 

РЕШЕНИЕ № 1217

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42 от ЗОБ ,чл. 9 и чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Министерство на финансите, Великотърновски Общински съвет

 

1. Изменя текста на решение № 1186 / 20.01.2011 г. на Великотърновски общински съвет, както следва :

Било: Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново, със средства от фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“, срочен 12 / дванадесет/ месечен депозит в размер на 300 000 /триста хиляди / лева .

Става: Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново, със средства от фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“, срочен 9 /девет/ месечен депозит в размер на 300 000 /триста хиляди / лева, считано от 01.03.2011 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/