Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1218

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл.18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново на:

1. Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 773 / 03.10.2000г.:

- имот в жилищен блок ЕЖБ-78, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 9, вход „Б”, Апартамент № 7 със ЗП 43.69 кв.м., изба № 16 със ЗП 3.76 кв.м., заедно с 2.1340 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 753.67лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203021 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

2. Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 774 / 05.10.2000г.:

- имот в жилищен блок ЕЖБ-79, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 7, вход „Б”, Апартамент № 18 със ЗП 22.82 кв.м., изба № 12 със ЗП 2.20 кв.м., заедно с 0.7372 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 430.14лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203024 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

3. Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 773 / 03.10.2000г.:

- имот в жилищен блок ЕЖБ-78, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 9, вход „Б”, Апартамент № 2 със ЗП 38.47 кв.м., изба № 21 със ЗП 2.96 кв.м., заедно с 1.7148 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 645.26лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203019 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

4. Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 773/ 03.10.2000г.:

- имот в жилищен блок ЕЖБ-78, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 9, вход „А”, Апартамент № 16 със ЗП 60.93 кв.м., изба № 7 със ЗП3.57 кв.м., заедно с 2.7670 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 999.22лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203018 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

5. Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 772 / 02.10.2000г.:

- имот в жилищен блок ЕПЖС 31, гр. Велико Търново, ул. „Г.Измирлиев” № 4, вход „В”, етаж І, Апартамент № 56 със ЗП 49.33 кв.м., изба № 41 със ЗП3.30 кв.м., заедно с 1.140 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 726.98лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203022 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

6. Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 1856/ 11.06.2003г.:

- имот в жилищен блок ЕПЖС -1, гр. Велико Търново, ул. „Г.Измирлиев” № 17, вход „Г”, етаж ІІ, Апартамент № 4 със ЗП 57.70 кв.м., изба № 4 със ЗП2.56 кв.м., заедно с 1.04 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 3270.88лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203083 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

7. Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 746 / 29.08.2000г.:

- имот жилищна сграда и дворно място, гр. Велико Търново, ул. „Опълченска” № 53, жилищна сграда със ЗП 38.84; 2ЕТ.; навес от 15.74 МЗ-5.94 кв.м., дворно място представляващо ДВVПЛV № 1291 от КВ. 295 с площ 150 кв.м., с балансова стойност на недвижимия имот от 216.69 лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203004 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.

ІІ.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имотите по т. І

ІІІ.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 3 и чл. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, имотите по т.І да бъдат вписани във фонд „Жилища за настаняване под наем”.

ІV. Великотърновски Общински съвет задължава:

1. Отдел "Общинска собственост" при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. І. от „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново.

2. Отдел „Бюджет и финанси” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.

V. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

VІ. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/