Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предложение с Входящ № 3740/ 15.02.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1220

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира проучването, анализа и техническите възможности за обособяване на УПИ за изграждане на надземни, подземни и полуподземни паркинги и гаражи на територията на гр. Велико Търново.
  2. След приключване на съответните процедури да внесе в Общински съвет предложение за вземане на решение за извършване на разпоредителни сделки с тях, съобразно законовите изисквания

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/