Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1223

 

І. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 8, ал. 3, т. 5 и чл. 59, ал. 3, т. 2, и ал. 4, и ал. 6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със искане вх. № 3551/ 20.12.2010 от Председателя на „Съюза на българските художници” Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на части от имот общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов” № 1, в гр. Велико Търново, представляващ заседателна зала, 2 броя канцеларии и графична база.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/