Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1224

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя

1.1. ПИ № 166137 – нива с площ 1,400 дка, ІV кат., м. „Пасков бряст” по КВС на с. Хотница, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4816/ 09.02.2011 г., за който с Решение № 196Х/ 07.04.1994 г. на ОСЗ гр. В. Търново е възстановено правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследниците на Иван Иванов Ганчев.

1.2. ПИ № 166138 – нива с площ 0,600 дка, ІV кат., м. „Пасков бряст” по КВС на с. Хотница, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4814/09.02.2011 г., за който с Решение № Решение № 465Х/27.07.1993 г. на ОСЗ гр. В. Търново е възстановено правото на собственост в съществуващи(възстановими) стари реални граници на наследниците на Георги Иванов Ганчев.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописаните имоти при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/