Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение.

 

РЕШЕНИЕ № 1225

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 031028 – изоставена нива с площ 0,798 дка, ІV кат., м. „Пашова ограда 3/ До село” по КВС на с. Войнежа, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4760/ 23.11.2010 г., за който със съдебно Решение № 423/03.05.2010 г. на ВТРС по гр. д. № 4092/ 2009 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е установено, че Стойко Първанов Иванов от гр. В. Търново, ул. Деньо Чоканов № 8, вх. Б, ап. 27, в качеството му на наследник на Първан Иванов Радков е собственик.

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Стойко Първанов Иванов при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/