Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.44 /от имоти № № 160.30 и 160.39/ по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ , местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди” и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 1230

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.44 / от имоти № № 160.30 и 160.39/ по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ , местност „Странжа”, землище на с.Аранаси, община Велико Търново за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП .

За поземлен имот № 00583.160.44 , местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/