Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 83123.50.10, по плана на новобразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Кеси Хисар”, землище на с.Шереметя, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди”, план- схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация на имота.

 

РЕШЕНИЕ № 1231

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 83123.50.10 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Кеси Хисар”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация, преминаващи през ПИ № 166 - общински път.

За поземлен имот № 83123.50.10 по плана на новобразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Кеси Хисар”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/