Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1233

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново и Решение по Протокол № 54/ 24.01.2011 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет “Васил Левски”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

 

старшина – курсант Цветан Димитров Евтимов

 

Факултет „Общовойскови”, военна специалност „Организация и управление на комуникационните и информационните системи в тактическите подразделения”, гражданска специалност „Комуникационна техника и технологии” в Национален военен университет „Васил Левски”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/