Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегически и годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1234

 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски Общински съвет съгласува Стратегически план за 2011 г. – 2013 г. и Годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/