Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1237

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

 1. Създава се нов чл. 61б със следния текст:

„Такси за издаване на удостоверения по чл.62 ал.4 от ЗОС:

Ал.1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост се събират следните такси:

 1. за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
 2. за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
 3. за експресна услуга в срок до 24 часа – 40 лв. за всеки имот;

Ал.2. За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:

 1. за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
 2. за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 22,50 лв. за всеки имот;
 3. за експресна услуга в срок до 24 часа – 60 лв. за всеки имот;

Ал.3. За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – общинска собственост, се събират следните такси:

 1. за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
 2. за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
 3. за експресна услуга в срок до 24 часа – 40 лв. за всеки имот;

Ал.4. /1/ Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането;

/2/ Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.

/3/ Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът за издаване на удостоверение започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.”

 1. В чл. 62 се добавя:

- за издаване на удостоверение за характеристики на имоти по §4 от ЗСПЗЗ за определяне на данъчната им оценка се събира такса от 5 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни;

- за издаване на удостоверение по чл.199 от ЗУТ се събира такса от 15 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни.

 1. В чл.41 ал.5 се добавя ново тире:

- за заверка и издаване на молба-декларация по обстоятелствена проверка – такса в размер на 100 лева.

 1. В останалата си част номерацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново не се променя.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/