Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие за 2010 година към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009-2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1243

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет, приема:

 

1. Отчет на План за действие за 2010 година за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009 - 2011 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/