Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие за 2011г. в изпълнение на Стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве (2009 – 2012 г.).

 

РЕШЕНИЕ № 1245

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема:

 

План за действие за 2011г. в изпълнение на Стратегията за подобряване на психичното здраве в община Велико Търново (2009 – 2012 г.)

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/