Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Общински съвет гр. Велико Търново на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново за одобряване на Програма за дейността на служителите - експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1247

 

На основание чл. 21, ал. 1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,, Великотърновски Общински съвет

  1. Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2011 година.
  2. Към Раздел ІІ на Програмата за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2011 година добавя:

- „Инвестстрой - 92” ЕООД;

- „Царевград Търнов” ЕООД;

- „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД;

- „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/