Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: : Ползване на Овърдрафт кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1248

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, т. 8 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет разрешава на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново да сключи договор за ползване на Овърдрафт кредит от „Общинска банка” АД гр. София – ФЦ Велико Търново по оферта – писмо за намерение от „Общинска банка” АД гр. София – ФЦ Велико Търново, изх. № 26/16.02.2011г., както следва:

-Вид и размер – Овърдрафт в размер на 25 000лв.;

-Срок – 12 месеца от сключване на договора за кредит;

-Лихви – БЛП към момента 9.2% плюс 3 процентни пункта надбавка, наказателна надбавка при просрочие на плащанията по главницата – 5 процентни пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг и неустойка при просрочие на лихви – 0.05% върху просрочената сума за всеки ден просрочие;

-Такси и комисионни – 50.00лв. еднократно за пручване и анализ, 1 % за година или част от нея, върху размера на кредита за управление и обработка и 2% годишно за ангажимент.

2. Да извърши залог срещу искания кредит на вземане по реда на Закона за особените залози върху вземания от РЗОК за извършени медицински услуги, постъпващи по сметка на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново, водена в „Общинска банка” АД.

3. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново да информира своевременно Община Велико Търново за конкретните действия, които са извършени по изпълнение на това решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/