Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Относно удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1250

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на Даниел Димитров Панов, живущ в с. Арбанаси, ул. „29”, ЕГН 6710041467, л.к № 198057741/ 17.05.2007г., МВР – Велико Търново/ за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 16.06.2011г. до 16.06.2014 г. включително.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/