Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Относно удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1251

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на Д-р Румяна Георгиева Съботинова, живуща в гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска”, № 2, вх. Б, ЕГН 5812284030, л.к № 605519219/ 02.10.2007, МВР – Велико Търново, за Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 02.10.2011 г. до 02.10.2014 г. включително.

2. Възлага на Кмета на Община Вилико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/