Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Относно удължаване на срокът на Договора за управление на Управителя на Общинското еднолично търговско дружество „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1252

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на д-р Румяна Стоянова Андреева, живуща в гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” № 13, вх. В, ет.6, ЕГН 5301083036, л. к. № 605540978, издадена на 29.11.2007 г. от МВР – гр. Велико Търново за Управител на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – Велико Търново за срок от 3 (три)години, считано от 23.05.2011г. до 23.05.2014г. включително.

2. Възлага на Кмета на Община ВеликоТърново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/