Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Придобиване на собственост върху имот от Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1254

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3, ал.2 т.5 и т.7 от НРПУРОИ и във връзка с писмо вх.№04-20/02.02.2011 г. от Министерство на отбраната на Република България, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за придобиване в собственост на Община Велико Търново на обект: „Разширение на съществуваща детска градина” в УПИ ІІІ от строителен квартал 153-А по ПУП на гр. Велико Търново /ЦДГ „Здравец”/ с цел довършване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Прехвърлянето на собствеността да бъде извършено при наличие на пълна строителна документация в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и всички наредби към него, съставен акт обр.№ 14 и издадено удостоверение за груб строеж на обекта.

3. Великотърновски Общински съвет приема условието, при заявено желание от страна на родителите, в групите, ползващи разширението, 70 % от местата да бъдат за прием на деца от семейства на служители на Министерство на отбраната.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността върху обекта, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/