Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 1256

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ І-71 от стр. кв. 26 по РП на с. Ветринци, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на Снежанка Христова Кирилова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Бенковски” №3А, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение № 159 по протокол № 4 от 03.11.2010 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Снежанка Христова Кирилова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Бенковски” № 3 А, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация, с площ в размер на 203 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ І-71 от кв. 26 по плана на с. Ветринци, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 421 лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/