Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване допълнително право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 126

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 38 ал. 2 от ЗОС, чл. 58 ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

  1. Дава съгласие да бъде сключен допълнителен договор и учредено допълнително право на строеж съгласно чл.11 от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г., в полза на Консорциум “ИЛСТРОЙ” ЕООД - “ИНВЕСТСТРОЙ-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. “Моско Москов” №19, представлявано от съдружниците Илия Любенов Илиев и Стоян Иванов Стоянов, с цел надстрояване на още един етаж на жилищна сграда, състояща се от две секции, със застроена площ в размер на 327 кв. м /от които 25 кв. м общи части/ за всяка от секциите и общо 10 броя апартаменти.
  2. В замяна на новопостроените обекти, приети в завършен вид, Община Велико Търново ще предаде на Консорциум “ИЛСТРОЙ” ЕООД - “ИНВЕСТСТРОЙ-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. “Моско Москов” №19, представлявано от съдружниците Илия Любенов Илиев и Стоян Иванов Стоянов, собствеността върху следните недвижими имоти:

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІ от строителен квартал 573 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ “Дълга лъка”, с площ от 439 кв.м., отреден “за производствени и складови дейности”, актуван с АОС № 3726/18.01.2007 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот Х от строителен квартал 573 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ “Дълга лъка”, с площ от 853 кв.м., отреден “за производствени и складови дейности”, актуван с АОС № 3725/18.01.2007 г.;

- незастроен поземлен имот № 6211 до строителен квартал 304 по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 272 кв.м., актуван с АОС № 2282/20.07.2004 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот І-4042 от строителен квартал 547 по ПУП на гр. Велико Търново, жк “Колю Фичето”, с площ от 544 кв.м., актуван с АОС №4339/27.08.2007 г.

 

  1. Утвърждава експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ХІ от кв. 573 – в размер на 44 703,40 лева /четиридесет и четири хиляди седемстотин и три лева и четиридесет стотинки/ с начислен ДДС;

- за УПИ Х от кв. 573 – в размер на 86 990,40 лева /осемдесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ с начислен ДДС;

- за ПИ №6211 от кв. 304 – в размер на 144 984 лева /сто четиридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и четири/ с начислен ДДС;

- за УПИ І-4042 от кв. 547 – в размер на 176 397,20 лева /сто седемдесет и шест хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/ с начислен ДДС.

  1. Прехвърлянето на собствеността върху имотите, изброени в т.2, да стане след приемането от общинска администрация на напълно завършени и годни за обитаване жилища и след изготвяне на експертна оценка от лицензиран оценител на стойността на извършеното строителство.
  2. 5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване допълнително право на строеж върху общинска земя съгласно действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/