Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1260

 

І. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 и ал. 4 и ал. 6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 4/ 12.01.2011 от Председателя на “Женско дружество- Шереметя” и предложение вх. № 1025-5/ 17.01.2011 год. от Кмета на с. Шереметя, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, намиращ се в с. Шереметя, Община Велико Търново, кв. 13, парцел ХІІ, дв. пл. № 104, представляващ едно помещение с площ от 25 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/