Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1262

 

1. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет дава предварително съгласие на Тодор Георгиев Недев от гр. Велико Търново, ул. „Сливница” № 28, за промяна предназначението на части от имоти общинска собственост с цел осигуряване на транспортен достъп и изграждане на пътна връзка в обхвата на проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 081005, м. „Саламатя”, землище с. Леденик и план-схеми за електрификация и за комуникационно-транспортна мрежа, приет с Решение № 134 по протокол № 14 от 03.11.2010 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва:

1.1. ПИ № 105003 по КВС на землище с. Леденик – пасище, мера, част с площ 22,77 м2.

1.2. ПИ № 081004 по КВС на землище с. Леденик – нива, част с площ 80,00 м2.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. Тодор Георгиев Недев да извърши за своя сметка процедурите по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/