Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация / план за регулация на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната общинска собственост/ - окончателен проект, като част от етап на приетия предварителен проект – ПРЗ в зоната на пътен възел „Качица”.

 

РЕШЕНИЕ № 1263

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет, одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация – окончателен проект на улици и поземлени имоти, попадащи в улична регулация между квартали 338, 339, 602, 603, 607, 608, 610, 611 и 612, в зоната на пътен възел „Качица” по плана на гр.Велико Търново, съобразно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/