Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура - външно ел захранване на Приемо-предавателна станция на „БТК” АД 5296 в ПИ № 188008, местност „Дренев чукар”, землище на с. Райковци.

 

РЕШЕНИЕ № 1265

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за външно ел захранване на Приемо-предавателна станция на „БТК”- АД, VТ 5296 в ПИ № 188008, местност „Дренев чукар”, землище на с. Райковци, Община Велико Търново, по следното треса: от точка Т2 / землищна граница на с. Пчелиново, Община Гурково/ навлиза в територията на Община Велико Търново и тръгва по ПИ № 911-полски път, между Т5 и Т6 пресича Републикански път ІІ-55 „Дебелец-Гурково” при км 34+890, продължава на североизток отново по ПИ 911- полски път, от Т16 тръгва по ПИ № 930- полски път и достига до Базовата станция в ПИ № 188008.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/