Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Декларация свързана с финансирането на лечебни заведения в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1269

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

Декларация със следния текст:

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ОМБУДСМАНА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми г-жо/ г-н,

 

С Декларация от 21.04.2011 г. Ви уведомяваме, че са необходими спешни и неотложни мерки, с цел недопускане ликвидацията на специализираните лечебни заведения на територията на Община Велико Търново /които обслужват и област Велико Търново/: „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерични заболявания – Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД.

Настояваме за адекватни съвместни мерки от Министерски съвет и Министерство на здравеопазването за прецизиране на Методиката за финансиране на горепосочените лечебни заведения.

Великотърновски общински съвет определено счита, че същите лечебни заведения трябва да се финансират на база действително изразходвани средства за преминал болен.

Към момента молим да се има предвид, че горе цитираните лечебни заведения не са бюджетни организации и не могат да бъдат разпоредители с кредити по смисъла на Закона за устройство на държавния бюджет.

Необходима е промяна в Наредбата за финансирането на посочените лечебни заведения, която да гарантира тяхното оцеляване, което пък е необходима социална грижа за населението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/