Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предложение относно ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

 

РЕШЕНИЕ № 1271

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Център за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, да ползва овърдрафт в размер на 50 000 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/