Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Частично освобождаване от заплащане на такса „Битови отпадъци” на общинските училища в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1274

 

На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет, приема

Общинските училища в Община Велико Търново да заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 10 % от годишния размер за 2011 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/